Employee benefits

Waar risicomanagement zich richt op de risico’s van het bedrijf zelf, appelleren employee benefits onder meer aan de risico’s die werknemers lopen.

Employee benefits kunnen het best gedefinieerd worden als alle op geld waardeerbare regelingen of diensten die een werkgever afneemt, ter beschikking stelt of mogelijk maakt met betrekking tot zijn werknemers (C. Boer 2000).

Door een structurele verschraling van sociale voorzieningen voor werknemers, neemt het belang van employee benefits in de vorm van collectief verzekerde arbeidsvoorwaarden toe.
Een belangrijk argument voor werkgevers om te voorzien in collectief verzekerde employee benefits is het streven van een bedrijf om werknemers te kunnen binden of aan te trekken.

BusinessCare & Insurance adviseert, bemiddelt en biedt nazorg aangaande collectieve verzekerbare employee benefits. Daarbij staat altijd maatwerk voor uw organisatie centraal.
Met betrekking tot voorzieningen die samenhangen met ziekte- en arbeidsongeschiktheid (bijvoorbeeld collectieve  zorgverzekeringen en WGA-hiaat verzekeringen) zal bij verzekeraars in het bijzonder ook de verzuimgerelateerde dienstverlening een belangrijke rol spelen bij het uitbrengen van ons advies.